KOJATICE
 
Dnes je 22.10.2019.
Meniny oslavuje Sergej.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (61)
Šport  (48)
Inú  (58)

 

 Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2019 -   

                          

      Slovensko ako nový člen Európskej únie od 1.5.2004 zabezpečuje plnenie vybraných právnych noriem EÚ v rôznych oblastiach, vrátane životného prostredia. Vo sfére odpadového hospodárstva nadobúdajú dňom 1.1.2006 účinnosť ustanovenia časti zákona o odpadoch, ktorá zakazuje zneškodňovať (skládkovať a spaľovať) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov tzv. zelený bioodpad. Mestá a obce musia ďalej zabezpečiť možnú separáciu jednotlivých komodít komunálneho odpadu a jeho následné zhodnocovanie. Tým sa zníži množstvo odpadu ukladaného na skládku a obmedzí negatívne zaťaženie životného prostredia, ktoré by pôsobilo dlhšie časové obdobie. Práve zavedením separácie odpadu sa vytvorí priestor pre opätovné použitie odpadu ako základnej suroviny pre výrobu a obmedzenie základných prírodných surovín a nerastov.
Z tohto dôvodu obec Kojatice aj v tomto roku pristupuje k rozširovaniu, resp. zavedeniu separácie ostatných druhov odpadu. Sme si vedomí, že začiatky pri zavedení separácie nebudú zodpovedať vynaloženému úsiliu, ako aj finančným prostriedkom. Ale len občania svojou ochotou a trpezlivým úsilím pomôžu dosiahnuť dobré výsledky. Touto cestou Vás žiadame, vážení obyvatelia, aby ste k zavedeniu separtácie komunálneho odpadu pristúpili s pochopením a zodpovedným prístupom pomohli naplniť ciele, ktoré sme si uložili v oblasti separácie.

 


 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 119144