KOJATICE
 
Dnes je 2.4.2023.
Meniny oslavuje Zita.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3455)
Šport  (3154)
Inú  (2669)

Základné údaje

Okres: Prešov

Mikroregión: Ekosvinka

Prvá písomná zmienka: 1248

Nadmorská výška: 340 m.n.m.

Výmera katastra: 1068 ha 

Časti obce: Šarišské Lužianky, Kojatická Dolina

Celkový počet obyvateľov : 1133   

muži : 

ženy : 

Celkový počet obyvateľov Kojatice : 

Celkový počet obyvateľov Š. Lužianky : 

Celkový počet obyvateľov Kojatická Dolina : 

Slov. národnosť :

Rómska národnosť :

Iná národnosť : 

obyvatelia do 15 rokov : 254

obyvatelia od 16 - 18 rokov : 57

obyvatelia od 18 - 62 rokov : 706 

obyvatelia nad 62 rokov : 167


 

Geografická poloha

Obec Kojatice sa nachádza na území bývalejŠarišskej župy, na severe Šarišskej vrchoviny. Leží v okrese Prešov, vjeho západnej časti. Katastrálna výmera obce je 1068 ha.
Kataster Kojatíc susedí s katastrálnym územím piatich obcíŽupčany, Svinia, Šarišské Lužianky, Rokycany a Bzenov. Na juhu katastrasa nachádza osada Kojatická Dolina, ktorá je súčasťou obce.
Celková dĺžka hranice Kojatíc je 13 850 m, z čoho najviac pripadána hranicu s obcou Župčany (5000m), ďalej sú to Šarišské Lužianky(3400m), Rokycany (2550m), Svinia (2200m) a nakoniec Bzenov (700m).

Kataster danej obce ako bolo spomínané leží v severnej častiŠarišskej vrchoviny, na styku Širockej a Chminianskej brázdy, hraničíso Spišsko - Šarišským medzihorím, s pohorím Bachureň, Branisko, ČiernaHora a s Košickou kotlinou. Patrí do provincie Západné Karpaty,subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, do Ppdhôľno - magurskejoblasti.

Intravilán obce sa nachádza v severnej časti katastrálnehoúzemia. Samotný intravilán zaberá plochu 82,2 ha, čo je 7,7% z celkovejrozlohy katastra.Stred intravilánu (pri kostole sv. Ondreja) sa nachádza v nadmorskejvýške 344 m. Výškový rozdiel v extraviláne je 147 m. Najnižšie položenémiesto sa nachádza v Kojatickej Doline, v jej južnej časti, v blízkostiošíparne a dosahuje nadmorskú výšku 318 m. Najvyššie položené miesto jena juhovýchode katastra a dosahuje 465 m n.m..

Klimaticky patrí obec do mierne teplej oblasti s priemernouročnou teplotou 6 - 7 stupňou celzia a priemerný ročný úhrn zrážok je700 - 800 mm.
Z hydrogeografického hľadiska leží územie obce v povodí riekyHornád. Cez územie katastra preteká rieka Svinka s ľavostrannýmprítokom Malá Svinka, ktoré odvádzajú pravostranné i ľavostrannébezmenné prítoky z územia.
Prevládajúcim pôdnym typom sú kambizeme (hnedé lesné pôdy).Rastlinstvo a živočíštvo je charakterizované pre dubový stupeň.
Z vývinu osídlenia obce Kojatice vyplýva, že jej vznik sa datuje vobdobí neolitu (mladšia doba kamenná).V roku 2003 žilo v obci 1007 obyvateľov a z hľadiska veľkostnejštruktúry môžeme danú obec zaradiť do kategórie stredne veľkých obcí.

V súčasnosti žije v obci 1011 obyvateľov, vKojaticiach 694 z toho 108 rómov. V Šarišských Lužiankach žije 228obyvateľov a v Kojatickej Doline 89 obyvateľov.

Pamiatky obce - dominanty

Kojatice
História - rímsko-katolícky klasicistický kostol z roku 1784,ktorý postavili jezuiti. Ich rád v tom čase sídlil v tunajšej starejškole, ktorá dodnes stojí a doteraz sa v nej vyučuje. Kostol jezasvätený sv. Ondrejovi, patrónovi obce. Kostol je umiestnený na krásnom mieste v strede dediny.
Posledná rekonštrukcia bola v r. 2004 s následnou posviackou, ktorá sa konala 7.10.2004.

Súčasnosť - evanjelický kostol a.v. postavený v roku 2001v Kojaticiach. Kostol je zasvätený sv. Trojici. Počet obyvateľovevanjelického vierovyznania je 70, a preto sa môžeme spoločne tešiť ztohto krásneho diela. Kostol je umiestnený medzi obcami Kojatice a Šar.Lužianky pri OcÚ a MŠ.

Šarišské Lužianky - kaplnka pre veriacich rímsko-katolíckej cirkvi. Kaplnka je zasvätená sv. Petrovi a sv. Pavlovi, patrónom obce, ktorá sa nachádza v strede obce v kúrii postavenej v roku 1705. Vysviacka sa konala 2.10.2004.

Obe rekonštrukcie kostolíkov posvätil pomocný biskup košickej arcidiecézy Mons. Bernard Bober.

Sociálna vybavenosť:
Základná škola 1 - 4. ročník so samostatnými 4 ročníkmi + 0 ročník + školská družina
Materská škola je 2 triedna s celodennou prevádzkou
Školská jedáleň je umiestnená v priestoroch MŠ
COOP Jednota Kojatice, tel. 051/77 95 246
EKOROS obchod s potravinami
Obecný Úrad
Kultúrny dom
Knižnica je umiestnená v budove OcÚ a je otvorená každý pondelok od 18.00 do 19.00 hod.
Hasičská zbrojnica
Dom smútku + 3 cintoríny - ekumenická vysviacka Domu nádeje sa konala v roku 2004
Futbalový klub má 3 mužstvá (žiaci, dorast, A mužstvo)
Pošta sa nachádza v susednej obci Svinia a taktiež zdravotné stredisko pre dospelých.
Fara sa nachádza vo Svinej vdp. Juraj Valluš, 082 32 Svinia, Dobranského 32, tel. 051/77 95 277

Firmy v obci:
PD Šarišan, tel. 051/7958 394
PlastItaly výroba plastových obalov, tel. 051/77 95 462


Podnikatelia (živnostníci) v obci poskytujú nasledovné služby: nákladná doprava, drevovýroba, elektrikárske, vodoinštalačné a stavebné práce.

 

Akcie OcÚ cez rok:
- obecný ples (fašiangový)
- stavanie májov- deň matiek (druhý májový týždeň) - deň rodiny
- deň detí (podľa dohody so ZŠ a MŠ)
- požiarnicke súťaže
- deň úcty k starším (november)
- Mikuláš

Cirkev
- v Kojaticiach sa konajú pravidelne sv. omše každý utorok, piatok a v nedeľu
- v Šar. Lužiankach sa konajú sv. omše každý pondelok, štvrtok a nedeľu
- evanjelické bohoslužby sa konajú každú druhú nedeľu vždy o 9:30 hod.,
a striedajú sa s čítanými, ktoré sú vždy o 14:00 hod.
 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321942