KOJATICE
 
Dnes je 30.10.2020.
Meniny oslavuje Šimon, Simona.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (1123)
Šport  (876)
Inú  (790)

Územný plán obce (ďalej ÚPN) je v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov základným nástrojom pre koordináciu a reguláciu územného rozvoja v obci a jej administratívnom území. Umožňuje uplatňovať pri tom základné princípy udržateľného rozvoja v danom území a využívať jej prírodný potenciál a civilizačné danosti pre optimálny a harmonický rozvoj všetkých územných funkcií.

ÚPN obce je základným územnoplánovacím dokumentom obce a je záväzným východiskovým podkladom pre nadväzné územnoplánovacie a územno - technické dokumenty dielčích územných častí obce, alebo jeho špecifických funkčných štruktúr a záväzným podkladom pre územné rozhodovanie.

Spracovateľ ÚPN: A-TYP, architektonický ateliér s.r.o., Strojnícka 1, Prešov

Schválený ÚPN obce definuje zásady urbanistického usporiadania a funkčnej štruktúry zastavaného územia obce, jeho priľahlého záujmového územia a ostatného územia v hraniciach katastra, ktoré tvoria obec Kojatice. Obsahuje charakteristiku potenciálu územia a limity jeho využitia, koncepciu optimálneho rozvoja funkcií a štruktúr územia, regulatívy rozvoja a jeho územného priemetu, zásady rozvoja technickej vybavenosti, princípy miestneho územného systému ekologickej stability a návrhové registre jednotlivých okrskov obce a častí katastra.

Vzhľadom na veľký rozsah úplného znenia textovej časti a rozsah grafickej časti ÚPN podrobnejšie informácie môžete získať na obecnom úrade v Kojaticiach.

p.č. Názov
01 Kojatice - územný plán obce - textová časť.pdf (392 kB)
02 Kojatice - územný plán obce - grafická časť.pdf (3,2 MB)

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 222693