KOJATICE
 
Dnes je 2.4.2023.
Meniny oslavuje Zita.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3455)
Šport  (3154)
Inú  (2669)

 

Územný plán obce (ďalej ÚPN) je v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov základným nástrojom pre koordináciu a reguláciu územného rozvoja v obci a jej administratívnom území. Umožňuje uplatňovať pri tom základné princípy udržateľného rozvoja v danom území a využívať jej prírodný potenciál a civilizačné danosti pre optimálny a harmonický rozvoj všetkých územných funkcií.

ÚPN obce je základným územnoplánovacím dokumentom obce a je záväzným východiskovým podkladom pre nadväzné územnoplánovacie a územno - technické dokumenty dielčích územných častí obce, alebo jeho špecifických funkčných štruktúr a záväzným podkladom pre územné rozhodovanie.

Spracovateľ ÚPN: A-TYP, architektonický ateliér s.r.o., Strojnícka 1, Prešov

Schválený ÚPN obce definuje zásady urbanistického usporiadania a funkčnej štruktúry zastavaného územia obce, jeho priľahlého záujmového územia a ostatného územia v hraniciach katastra, ktoré tvoria obec Kojatice. Obsahuje charakteristiku potenciálu územia a limity jeho využitia, koncepciu optimálneho rozvoja funkcií a štruktúr územia, regulatívy rozvoja a jeho územného priemetu, zásady rozvoja technickej vybavenosti, princípy miestneho územného systému ekologickej stability a návrhové registre jednotlivých okrskov obce a častí katastra.

Vzhľadom na veľký rozsah úplného znenia textovej časti a rozsah grafickej časti ÚPN podrobnejšie informácie môžete získať na obecnom úrade v Kojaticiach.

 

P.č. Zmeny a doplnky ÚPN-O č. 1/2019
  Grafická časť - zoznam výkresov, Grafické usporiadanie výkresov

Schéma verejnoprospešných stavieb, Schéma záväzných častí

UPN(O) - Záväzná časť, Krycí list, Sprievodná správa
1.  Situácia širších vzťahov
2. Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, ochrana prírody, tvorba krajiny - PDF
3.a Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia s vyznačením VPS, návrh dopravy - PDF
3.b Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia s vyznačením VPS, návrh dopravy - PDF
3.a/a Záväzné časti riešenia verejnoprospešné stavby - PDF
3.a/b Záväzné časti riešenia verejnoprospešné stavby - PDF
4.a Návrh technickej vybavenosti vodovod, kanál, plynovod - PDF
4.b Návrh technickej vybavenosti vodovod, kanál, plynovod - PDF
5.a Návrh technickej vybavenosti - elektrina, spoje - PDF
5.b Návrh technickej vybavenosti - elektrina, spoje - PDF
6.a Perspektívne použitie PPF a LPF na iné účely - PDF
6.b Perspektívne použitie PPF a LPF na iné účely - PDF

 Posledná aktualizácia: 06.10.2022

 

P.č. Urbanistické štúdie 12/2020
1. Urbanistická štúdia - Pri potoku, Pod cintorínom Sprievodná správa - Kojatice - Pri potoku, Pod cintorínom
2. Urbanistická štúdia - Šváby I. Sprievodná správa - Kojatice - Šváby I.
3. Urbanistická štúdia - Šváby II. Sprievodná správa - Kojatice - Šváby II.
4. Urbanistická štúdia - Juh Sprievodná správa - Šarišské Lužianky - Juh
5. Urbanistická štúdia - Pod Hurou Sprievodná správa - Šarišské Lužianky - Pod Hurou
6. Urbanistická štúdia - Za mostom Sprievodná správa - Šarišské Lužianky - Za mostom
7. Urbanistická štúdia - rozvojové možnosti obce (Kojatice, Šarišské Lužianky) 

 

P.č. Názov
1. Kojatice - územný plán obce - textová časť.pdf (392 kB)
2. Kojatice - územný plán obce - grafická časť.pdf (3,2 MB)

 

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321939