KOJATICE
 
Dnes je 22.9.2019.
Meniny oslavuje Móric.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Šport  (2591)
Kultúra  (2178)
Inú  (2616)

 

Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 26/2010 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy

/zverejnené : 09.09.2019/  

 

Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 26/2010 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy

/zverejnené : 20.12.2017/   

 

VZN :

- č. 36 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

/zverejnené : 19.10.2017/ 

 

- č. 35 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

/zverejnené : 19.10.2017/ 

 

- č. 34 o nakladaní s kom. odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kojatice

/zverejnené : 29.07.2016/

 

- č. 33/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za kom. a drobné stavebné odpady

/zverejnené : 17.12.2015/

 

- č. 32/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kojatice

 /zverejnené : 17.12.2015/

  

- o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby

 

č. 29/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

 

- o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

 

 Cenník:

- za služby poskytované Obecným úradom Kojatice

- poplatky za sprístupnenie informácií 

________________________________________________________________________________________________

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kojatice

Zásady o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Kojatice 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kojatice

 

 

 

/posledná aktualizácia: 20.12.2017/

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 117452